מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


עיקרי הוראות חוק הירושה בישראל / ליקט וערך גד אופנהיימר

8א.  צוואות הדדיות (תיקון: תשס"ה 2005)
(א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד(בסעיף זה - צוואות הדדיות).
(ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1)  בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;
(2)  לאחר מות אחד מבני הזוג -
(א)  כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב)  לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.
(ג)  הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה. 

10. יורשים מבני המשפחה על פי דין (בהיעדר צוואה)
(1) מי שהיה במות המוריש בן זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

11. זכות הירושה של בן זוג (בהיעדר צוואה)
(א) בן זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון -
(1) אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים - חצי;
שימו לב: סעיף (2) הבא יחול אך ורק אם המנוח  לא  השאיר שום ילדים או צאצאיהם או הורים.
(2) אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון; (ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העיזבון כולו.

12. סדר העדיפות בין קרובי המוריש (בהיעדר צוואה)
ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו.

14. חליפיו של יורש (בהיעדר צוואה)
ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים או אחד מאלה.

18. ארבע צורות הצוואה
צוואה נעשית בכתב יד, או בעדים, או בפני רשות, או בעל פה.

19. צוואה בכתב יד
צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.

20. צוואה בעדים
צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

21. הפקדת צוואה
מי שעשה צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד.

22. צוואה בפני רשות
(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל פה בפני שופט, נוטריון, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט, נוטריון, רשם של בית משפט, או רשם לענייני ירושה.
(ב) דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הנוטריון, הרשם של בית המשפט, או הרשם לענייני ירושה, או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הנוטריון, הרשם של בית המשפט, או הרשם לענייני ירושה יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.
(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

23. צוואה בעל פה
(א) שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לענייני ירושה, והכל ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
(ג) צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

35. צוואה לטובת עדים וכו'
הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה (ניסח, כתב וכד'), או היה עד לעשייתה (אחד משני העדים הנדרשים על פי סעיף 20 לעיל), או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה - בטלה.

36. ביטול צוואה על ידי המצווה
(א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
(ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

40. נושא הצוואה
אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים -
(1) כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו;
(2) נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו ("מנה")

41. יורש במקום יורש (בצוואה)
המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אם לא זכה הראשון. השני יזכה אם מת הראשון לפני המצווה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו שלא לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
על דרך זו רשאי המצווה לצוות גם ליותר משניים.

42. יורש אחר יורש (בצוואה)
(א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל לפי המוקדם יותר.
(ב) הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון. אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה.

43. יורש על תנאי דוחה (בצוואה)
(א) המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.
(ב) לא נתקיים התנאי או לא הגיע המועד לפני מות המצווה, יתנהל העיזבון על ידי מנהל עיזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד או עד שיתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים.
(ג) לא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין.

44. יורש על תנאי מפסיק (בצוואה)
(א) המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד.
(ב) לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד, יזכו יורשיו על פי דין כיורשים אחרי אותו יורש בהתאם להוראות סעיף 42.

45. חיובי יורש (בצוואה)
המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשותו, או להימנע מעשותו, במה שקיבל מן העיזבון. מילויו של חיוב כזה יכול לדרוש כל מי שמעוניין במילויו, ואם היה בדבר עניין לציבור - גם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

46. צוואה וירושה על פי דין
ציווה המצווה חלק יחסי מכל עזבונו לאחד מיורשיו על פי דין, יבוא חלק זה במקום המגיע לאותו יורש על פי דין ולא בנוסף לכך.

54. פירוש הצוואה
(א) מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ואם אינה משתמעת מתוכה - כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות.
(ב) צוואה הניתנת לפירושים שונים, הפירוש המקיים אותה עדיף על פירוש שלפיו היא בטלה.

55. מעין צוואה
איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש.

147. דין תשלומים על פי ביטוח חיים, קופת תגמולים וכו' (בכל מקרה)
סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון.

148. שמירת דיני משפחה (בכל מקרה)
חוק הירושה אינו בא לפגוע ביחסי ממון בין איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישות; אולם על זכויות ירושה ועל זכויות למזונות מן העיזבון לא יחול אלא חוק זה. 

תזכיר חוק דיני ממונות (חלק ירושה), התשס"ו –  2006
בשנים האחרונות ישבה על המדוכה ועדה בראשות השופט העליון בדימוס יעקב טירקל והכינה טיוטת חוק ירושה חדש. טיוטה זו שמשה בסיס ל"תזכיר חוק דיני ממונות (חלק ירושה), התשס"ו –  2006", אשר פורסם על ידי משרד המשפטים ב- 8.9.2006. התזכיר כולל 156 סעיפי חוק חדשים והוא משתרע על 95 עמודים.

מכאן ועד לשינוי הדין בפועל עוד חזון למועד, בן בנו של חזון למועד. השלב הבא לקראת החקיקה הוא הכנה של "טיוטת החוק", הוא הנוסח המובא לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה בראשות שר המשפטים. הוועדה דנה בטיוטות החוקים השונים ומחליטה אם לאשרם, לעתים תוך תיקונים ושינויים. לאחר האישור ולאחר שההחלטה מקבלת תוקף של החלטת ממשלה, מכינה המחלקה לנוסח החוק במשרד המשפטים את הצעת החוק לפרסום ברשומות כהצעת חוק מטעם הממשלה. רק אז מונחת הצעת החוק על שולחן הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. 

חוק הירושה החדש עתיד להיות חלק מחוק רחב הרבה יותר, הוא "חוק דיני הממונות" ותזכיר חלק הירושה אמור להיכלל בו כחלק חמישי. 

תזכיר חוק דיני ממונות (חלק ירושה), התשס"ו – 2006 משנה רבות מהוראות חוק הירושה הקיים, ויש בו כדי ליצור רפורמה בתחום. עם (ואם) כניסת החוק החדש לתוקף, יוחלף חוק הירושה הקיים כמעט כולו.  

למעוניינים בהסברים נוספים בנושא הירושה והצוואות: ר' מאמרי "צוואה עכשיו" באתר זה 

חשוב:
כל שהובא לעיל מהווה חומר חלקי ביותר מהוראות הדין בנושא הירושה. כן נעשו על ידי פה ושם השמטות, תוספות ושינויי ניסוח קלים, וזאת כדי לפשט במעט את לשון המחוקק. לכן אין האמור בדפים אלה מייתר את הצורך בעיון בחוק המקורי, ואין בו בכדי לשמש תחליף לחוות דעת משפטית מדויקת
                                                                    גד אופנהיימר, עו"ד ונוטריון                          


איר זאלט דערלעבן ביז אייערא אוראייניקלעךפיתוח - אסף אופנהיימר