מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


דוגמה להסכם רשיון לתוכנה / גד אופנהיימר

הסכם הרשאת שימוש בתוכנה ותחזוקתה

                                            אשר נערך ונחתם בתל אביב בתאריך 8.8.2008 
                                                                                      בין 
                                                          
אבג בע"מ
                                                   
  מרח' המייסדים 41 תל אביב
                                                 
   (להלן "הספק")
                                                                 לבין 
                                                                  
                                                    
   רשת בע"מ
                                               
      מרח' הראשונים 14
                     
                                גדרה (להלן "הלקוח")                       

 1. הספק מצהיר כי הוא מחזיק כדין במלוא הזכויות למתן הרשאות שימוש במוצרי התוכנה הידועים  בשם איתיצ'וקסופט ו- גלסופט (להלן "המוצרים"), וכי יש בידיו את הזכות המלאה להעניק ללקוח הרשאת שימוש בהם ושירותי פיתוח ואחזקת תוכנה. בכל מקרה של נזק או הוצאה שייגרמו ללקוח עקב תביעה בנוגע להפרת זכות של קניין רוחני במוצרים, ישפה הספק את הלקוח, ובלבד שהלקוח הודיע לספק במועד על כל טענה, דרישה או תביעה בנדון.
 2. הספק מעניק ללקוח הרשאת שימוש בעותק אחד במהדורה העדכנית של המוצרים, וזאת לשימושו העצמי של הלקוח בלבד על גבי מחשב יחיד בחצרי הלקוח. ההרשאה היא אינה ייחודית, בלתי ניתנת להעברה ובלתי מוגבלת בזמן. הלקוח לא יהיה רשאי למסור/להעביר את המוצרים לצד שלישי כלשהו, לא יהיה רשאי להעתיק אותם ולא יהיה רשאי לעשות בהם הנדסה חוזרת.
 3. בתמורה להרשאת השימוש במוצרים כאמור לעיל, ישלם הלקוח לספק סכום של 150,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וזאת לא יאוחר מיום 1.12.2008. הסכום האמור כולל שירותי תחזוקת תוכנה למשך שניים עשר חודש החל ממועד חתימת הסכם זה (להלן "תקופת האחריות").
 4. הלקוח יהיה רשאי להזמין מהספק מעת לעת לפי צרכיו שירותי פיתוח תוכנה של התאמות ושינויים, וזאת במחיר של 222 ש"ח בתוספת מע"מ לכל שעה אותה ישקיע הספק.  
 5. לאחר תום תקופת האחריות, יהיה הלקוח רשאי להאריך את משך שירותי התחזוקה ביחידות של שניים עשר חודש בכל הארכה, וזאת עד לתום שלוש שנים ממועד חתימת הסכם זה. הספק מצדו לא יהא רשאי שלא להאריך את תקופת ההסכם במשך שלוש השנים האמורות, אלא בהסכמת הלקוח. שירותי תחזוקה לשנים נוספות יהיו כפופים להסכמת שני הצדדים. 
 6. מחיר שירותי תחזוקת התוכנה לכל תקופה של שנה החל מתום השנה הראשונה, יהיה 20,000 ¤ בתוספת מע"מ אשר ישולמו על ידי הלקוח מראש לכל שנה.  
 7. שירותי התחזוקה יכללו תיקון שגיאות, תקלות ו"באגים" במוצרים, תמיכה טלפונית לגבי אופן השימוש במוצרים, וכן אספקת והתקנת מהדורות/גרסאות חדשות של המוצרים ככל שיפותחו כאלה לכלל הלקוחות. הלקוח לא יהא מחויב להתקין ולהשתמש בכל מהדורה/גרסה חדשה, ואולם לצורך קבלת מלוא שירותי התחזוקה, יהא עליו לעבוד בכל עת עם הגרסה האחרונה של המוצרים או עם הגרסה שלפני האחרונה. 
 8. מרכז התמיכה של הספק יקבל קריאות שירות בימים א' עד ה' בין השעות 07:00 עד 17:30. 
 9. שירותי האחזקה אינם כוללים תקלות שיגרמו כתוצאה מהתקנה ו/או הפעלת התוכנה שלא בהתאם להוראות הפעלה שנמסרו ללקוח על ידי הספק, או כתוצאה משינוי התוכנה על ידי לקוח או מי מטעמו שלא באישור הספק.  
 10. תנאי התשלום לכל החשבוניות על פי הסכם זה (הרשאה, פיתוח ותחזוקה), יהיו 21 יום ממועד הפקת כל חשבונית. על כל פיגור בתשלום תחול ריבית פיגורים בגובה ריבית חח"ד על חריגה מתקרת הרשאה בבל"ל.
 11. הספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים או תוצאתיים מסוג כלשהו אשר ייגרמו עקב השימוש במוצרים, עקב תקלות במוצרים או עקב אי השימוש בהם. חבות הספק לנזקים ישירים מכל עילה שהיא לא תעלה על סך כל התשלומים אותם שילם הלקוח לספק בפועל במסגרת הסכם זה ב- 12 החודשים הקודמים לאירוע גורם הנזק.  
 12. סמכות השיפוט הייחודית לעניין הסכם זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. טרם הפנייה לערכאות ינסו הצדדים לפתור כל מחלוקת בדרך של גישור בעזרת מגשר מוסמך.
 13. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים בנוגע לנשוא ההסכם, וכל הצעה או הסכמה קודמים בנדון בין בעל פה ובין בכתב בטלים ומבוטלים.
 14. כל שינוי של הסכם זה יעשה אך ורק בכתב, במסמך החתום על ידי שני הצדדים.  
 15. כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כאמור במבוא להסכם או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב.  

                                                 ולראיה באו הצדדים על החתום:       ___________________                                                      ___________________

                 הלקוח                                                                              הספק 

**  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט). אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי. פיתוח - אסף אופנהיימר