מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


דוגמה להסכם תחזוקת תוכנה / גד אופנהיימר

                                                       הסכם תחזוקת תוכנה 
                              
  
                                            אשר נערך ונחתם בתל אביב בתאריך 8.8.2008
                                                                   בין                                                           
                                                           הלקוח הנכבד בע"מ 
 
                                                            מרח' הפלדה 32 
                                                     
      הרצליה
                                                           (להלן "הלקוח")
                                                      
                                                                  לבין  
                                                          
הספק המהולל בע"מ
                                                          
מרח' תושייה 27 
                                                           יבנה
 
                                                           (להלן "הספק")              י 
 

 הואיל     והלקוח מעוניין לרכוש מהספק שירותי תחזוקה למערכת תוכנה לטיפול בעניינים ההם אשר השתיקה יפה להם, תוכנה אשר פותחה על ידי הספק ואשר מותקנת אצל הלקוח (להלן "התוכנה");  

והואיל  וברצון הצדדים לקבוע את התנאים בנוגע לאופי השירותים, היקפם, התמורה עבורם, וכן הוראות נוספות הקשורות לשירותים 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:   

  1.          פרשנות 
 
1.1.               המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 
 1.2.               חלוקתו של ההסכם לסעיפים, מתן כותרות לסעיפים, וסדר הסעיפים, נעשו לצורכי נוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות.
 
2.          הצהרות הספק 
 
2.1.               הספק מצהיר כי הוא בעל הכישורים, המומחיות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו לספק את שירותי התחזוקה ברמה גבוהה ובהתאם להסכם זה. 
 
2.2.               הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית על פי כל דין או הסכם להתקשרותו בהסכם זה.

   3.          תקופת ההסכם
 3.1.               תקופת ההסכם הראשונית היא לשניים עשר חודש, החל מתאריך ________ . 
 
3.2.               תקופת ההסכם תוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנה כל פעם, אלא אם יודיע צד כלשהו למשנהו לפחות 60 יום לפני מועד כל חידוש כאמור על רצונו בסיום ההסכם בתום אותה תקופה. 

 
  4.          שירותי התחזוקה 
 
שירותי התחזוקה לתוכנה כוללים: 
 
4.1.               תיקון שגיאות, תקלות ו"באגים" בתוכנה. 
 4.2.               תמיכה טלפונית למשתמשים הישירים בתוכנה לגבי אופן השימוש בה. 
 4.3.               ייעוץ בנושאי הפצת התוכנה למשתמשים חדשים אצל הלקוח. 
 4.4.               המלצות בנוגע לגיבוי הנתונים, ואולם ביצוע הגיבויים יהיה בכל מקרה באחריות הלקוח.
 4.5.               אם הספק יפתח מהדורות כלליות חדשות של התוכנה בתקופת ההסכם, יכללו שירותי התחזוקה גם אספקה של מהדורות אלה ללקוח.

   5.          מצבים שלא כלולים בשירותי התחזוקה
הספק לא יהיה אחראי לטפל בתקלות כדלקמן:
 
5.1.               תקלות שנגרמו כתוצאה מפעולות ו/או שינויים בתוכנה או בתשתית סביבת העבודה שלה ואשר נעשו שלא על ידי הספק ו/או ללא אישורו מראש ובכתב. 
 5.2.               תקלות שנגרמו כתוצאה מחיבור רכיבים נוספים לתוכנה ו/או למערכת בה היא מותקנת. 
 5.3.               תקלות שנגרמו מפעולתם של מנגנוני הפצה ו/או גיבוי המופעלים על ידי הלקוח. 
 5.4.               תקלות הנובעות מגורמים חיצוניים כגון הפסקות חשמל, פגעי מזג אוויר וכיו"ב. 
 למרות האמור לעיל, אם יבקש זאת ממנו הלקוח, יסייע הספק ללקוח לפתור גם תקלות בתוכנה בנסיבות הנ"ל, וזאת בתמורה נוספת אשר תוסכם בין הצדדים מראש ובכתב בכל מקרה כאמור. 

   6.          אמנת השירות – SLA - Service Level Agreement
6.1.               הספק יקבל קריאות שירות בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 19:30, ובימי ו' ובערבי חג בין השעות 8:30 עד 13:00 (להלן "חלון השירות"). קריאת שירות אשר תועבר בשעות שמחוץ לחלון השירות, תיחשב כקריאת שירות אשר הועברה לספק בתחילתו של יום העבודה הבא. 
6.2.               מחוץ לשעות חלון השירות יעמוד לרשות הלקוח מס' טלפון סלולרי של כונן הספק, וזה יקבל קריאות לגבי תקלות משביתות בלבד. 
6.3.               תחילת הטיפול בתקלה על ידי הספק תהיה לכל היותר תוך 24 שעות ממועד קבלת קריאת השירות בתוך חלון השירות כמפורט בסעיף 6.1 לעיל. 
6.4.               למרות האמור בסעיף 6.3 לעיל, במקרה של תקלה משביתה, מתחייב הספק להתחיל  בטיפול בתקלה בתוך 6 שעות ממועד קבלת קריאת השירות. 
6.5.               הספק יטפל בכל תקלה בשקדנות ובמקצועיות, ויתקנה בתוך פרק זמן סביר בהתאם לאופי התקלה. 
6.6.               בזמן טיפול בתקלה יעמיד הלקוח לרשות הספק את כל המשאבים שידרשו לצורך השירות, לרבות גישה לתשתיות מיחשוב רלוונטיות ומסירת כל מידע טכני רלוונטי.

   7.          התמורה ותנאי התשלום
 7.1.               תמורת ביצוע שירותי התחזוקה, ישלם הלקוח לספק סכום שנתי של _______ ¤ (18% ממחיר הרשאת השימוש בתוכנה). 
 7.2.               הסכום השנתי הנ"ל יוצמד למדד המחירים לצרכן אחת לשניים עשר חודש ביחס לשנת השירות הבאה. מדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע במועד חתימת הסכם זה. 
 
7.3.               כל תשלום שנתי ישולם מראש במהלך חודש השירות הראשון של כל שנה. 
 
7.4.               הלקוח יהא רשאי להזמין מהספק מעת לעת פיתוחים ושינויים מיוחדים הנדרשים לו בתוכנה. בכל מקרה כאמור יחל הספק בעבודה על סמך הזמנה מראש ובכתב של הלקוח. הלקוח ישלם לספק עבור פיתוחים ושינויים כאמור לפי תעריף ___ ¤ בתוספת מע"מ לכל שעת עבודה. 
 
7.5.               כל  החשבונות ישולמו על ידי הלקוח לספק בתוך 30 יום מתאריך הפקת כל חשבונית. 

 
  8.          סודיות
 8.1.               הצדדים מתחייבים  לשמור בסודיות באופן בו הם  שומרים על מידע סודי שלהם, כל    מידע, ולגרום לכך שעובדיהם וכל האחרים הבאים מטעמם, ישמרו אף הם בסודיות כאמור לעיל, כל מידע כאמור.
"
מידע" לעניין סעיף זה על משמעו – כל מסמך, מידע, ידיעות, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בעל פה או בכתב או בדרך אחרת, אודות הצד השני  /או עובדיו ו/או לקוחותיו ו/או ספקיו, לרבות מידע בנוגע לשיטות עבודתו, תוכנות שלו, סודות מסחריים, נהלים, כללים, סידורי ביטחון, אבטחת מידע וכיו"ב, ואשר סומן כסודי, או שהצד המוסר מתייחס אליו כסודי, או שניתן להבין באופן סביר כי הוא סודי, וכן כל נתון אחר המוגן על פי כל דין (כגון חוק עוולות מסחריות, חוק הגנת הפרטיות, וכד') אשר נמסרו או נחשפו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה. 
המונח מידע בסעיף זה לא יכלול :
 8.1.1.                מידע אשר הצד המקבל יוכיח כי הגיע או יגיע לידיו ממקורות אחרים, ללא הפרת חובת הסודיות של מקורות אלו.
 
8.1.2.                מידע אשר הצד המקבל חייב לגלותו על פי דין (לרבות על פי צו בית המשפט) לגוף כלשהו. 
 
8.1.3.                מידע אשר הצד המקבל יוכיח כי הוא בגדר נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבותו  לסודיות.
 
8.1.4.                ידע מקצועי של הצד המקבל ו/או מידע שפותח בידי הצד המקבל ו/או שנרכש על ידו תוך כדי ביצוע השירותים ו/או מתודולוגיות ושיטות עבודה הנוגעים באופן כללי לעיבוד נתונים ומחשוב.
 
8.2.               הצד המקבל מתחייב כי יגלה את המידע אך ורק בפני עובדיו ו/או מי מטעמו להם נדרש המידע לצורך קיום הסכם זה. הצד המקבל יהיה אחראי כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מוחלטת של המידע. מובהר כי כל הפרה של חובת סודיות על ידי עובד ו/או מי מטעמו של הצד המקבל תחשב כהפרה של הצד המקבל. 
 
8.3.               ההתחייבות לשמירה על סודיות כאמור בסעיף זה היא בלתי חוזרת ותחול גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא.
 
9.          איסור הסבת ההסכם 
הצדדים מתחייבים שלא להעביר, להסב, להמחות או לשעבד את זכויותיהם או חובותיהם על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הצד השני מראש ובכתב. 

 10.          הגבלת אחריות 
10.1.           אחריות הספק מוגבלת למתן שירותי תחזוקה לתוכנה. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח או למי מטעמו עקב השימוש בתוכנה, השבתתה, תקלות בה וכיו"ב.10.2.           כל צד יהיה פטור מנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות אובדן הכנסה, פגיעה ברווחים, אובדן חסכונות, אובדן נתונים וגיבוי נתונים. 
10.3.           סך החבות המצטברת לתשלום פיצויים בגין נזקים, וזאת מכל עילה שהיא (נזיקית, חוזית ואחרת), לא יעלה על סכום התמורה השנתי בגין שירותי התחזוקה. הגבלה זו  לא תחול על נזקי גוף, נזק מוחשי לרכוש, נזקים שנגרמו עקב הפרת חובת סודיות, ונזקים שנגרמו עקב פגיעה בזכות קניין של צד שלישי. 

11.          שונות 
11.1.           לבתי המשפט בבאר שבע תהיה הסמכות הבלעדית בנוגע למחלוקות הנובעות מן ההסכם. הצדדים מצהירים כי קודם פנייתם לערכאות ינסו לפתור כל מחלוקת וסכסוך בדרך של גישור. 
11.2.           כל שינוי בהסכם יערך בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים. 
11.3.           עיכוב במימוש זכות או אי מימוש זכות, לא ייחשבו כויתור על אותה זכות. ויתור על זכות או תרופה במקרה אחד, לא ייחשב כויתור על אותה זכות או תרופה במקרה אחר. הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או הנחה או דחייה שניתנה לצד אחד, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהן גזירה למקרה אחר. 
11.4.           הסכם זה על נספחיו ממצה את מלוא ההסכמה בין הלקוח לבין הספק ביחס לנושאים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל הסכם, מסמך, הבטחה או מצג קודמים בנוגע לנושאים אלה.                                              
                                             ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                    הלקוח                                           הספק

 **  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט). אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי. 

 

פיתוח - אסף אופנהיימר