מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


דוגמה להסכם ייעוץ למחשוב / גד אופנהיימר

 

הסכם שירותי ייעוץ בתחום המחשוב


אשר נערך בתל- אביב ביום 8.8.2008 
 

בין  

אובדת העצות בע"מ
מרח' ההתלבטות 92, ת"א 

(להלן: "הלקוחה")    
                                                                          מצד אחד
 

לבין 
מר עתיר ידע

          מרח' תושייה 48 א', עפולה 

                                                  (להלן: "היועץ")                                                                                                                                מצד שני 

הואיל:                והלקוחה מעונינת בקבלת שירותי יעוץ בתחום המיחשוב; 

והואיל:                והיועץ מצהיר כי הוא מומחה, בעל נסיון, ידע וכישורים בתחום והוא מעונין לתת ללקוחה שירותי יועץ בתחום המיחשוב כקבלן עצמאי;  

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.       תוקף ההסכם מ- 10.08.2008 עד-  31.12.2010 (בחצות). התקופה ניתנת להארכה בהסכמה הדדית בכתב של הצדדים. 

2.       מטרות ונושאי היעוץ ייקבעו על ידי הגורם היוזם מטעם הלקוחה ("הגורם היוזם").

3.       היועץ מתחייב להעביר בכל עת שיידרש ניירות עבודה, תרשומות, חוות דעת, תכניות וכל תוצאה אחרת הנובעת מעבודת היועץ לידי הגורם היוזם.

4.       היועץ מתחייב לתת ייעוץ מפורט, בעל פה או בכתב, לפי דרישת הלקוחה ולשביעות רצונה לגבי כל נושא שיתבקש ושהוא בתחום התמחותו.

5.       היועץ ישתתף בכל ישיבות העבודה אליהן יוזמן על ידי הלקוחה.

6.       היועץ יצרף לכל חשבון שיגיש דו"ח המפרט את כמות השעות שהושקעו בייעוץ. כן ימציא היועץ ללקוחה מעת לעת דוחו"ת תקופתיים בפורמט שייקבע על ידי הלקוחה.

7.       היועץ ייתן שירותי ייעוץ רק כנגד הזמנת שעות ייעוץ מראש חתומה ומאושרת בהתאם לנהלי הלקוחה. מכסת השעות היא בגדר הערכה בלבד והלקוחה רשאית להקטינה או להגדילה על פי צרכיה מעת לעת בהודעה בכתב.

8.       היועץ לא יחרוג ממכסת השעות והזמנים שנקבעו על ידי הלקוחה, אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור מראש ובכתב של הגורם היוזם לכל מקרה.

9.       היועץ לא יהיה רשאי להעביר לאחר את עבודת הייעוץ, אלא בהסכמת הגורם היוזם מראש ובכתב. ניתנה הסכמה כאמור, יישא היועץ באחריות מלאה גם לכל מעשה או מחדל של מבצעי הייעוץ בפועל.

10.   היועץ ישמור על סודיות מוחלטת ולא ימסור לאחר, הן בזמן תקופת ההסכם והן לאחר מכן, כל ידיעות על הנעשה בהלקוחה או שיטות עבודתה או כל מידע שהוא לרבות מידע עסקי, סוד מקצועי, או מידע אודות, עובדים, לקוחות וספקים, או ידע אישי או ענין אחר הקשור בענייני הלקוחה, שיגיעו לידיעתו תוך כדי ועקב עבודת הייעוץ. היועץ מתחייב לגרום לכך שגם עובדיו ומי מטעמו ישמרו על סודיות כנ"ל. כל האמור לעיל לא יחול על מידע בנחלת הכלל.

11.   היועץ לא יעשה שימוש במידע שהגיע לידיעתו עקב הייעוץ שלא למטרת ביצוע הסכם זה.

12.   הלקוחה תשלם ליועץ כנגד הגשת חשבונית מס בגין החודש השוטף נושאת תאריך 30 לאותו חודש, סכום בשקלים שווה ערך של כמות השעות אשר הושקעו במהלך החודש מוכפל בתעריף אשר אושר בוועדת היועצים ונכון לתאריך חתימת ההסכם הוא 222 ¤ בתוספת מע"מ, ובתנאי שהיועץ קיבל הזמנה מראש וחתומה על פי נהלי הלקוחה לכמות שעות מוגדרת.

13.   בכפוף לאישור כמות שעות הייעוץ על ידי הגורם היוזם, ייפרע כל חשבון בתנאי שוטף+60 יום ממועד הפקת כל חשבונית.

14.   התמורה תחושב רק על פי שעות הייעוץ בפועל. לא ייספרו ולא ישולם בגין שעות נסיעה וכיו"ב.

15.   היועץ מצהיר כי הוא עוסק מורשה, והוא ימציא אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.

16.   התמורה המשולמת ליועץ בהתאם לאמור לעיל היא התמורה המלאה עבור עבודת היועץ, הרווח וכל ההוצאות שהוציא היועץ, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים כלשהם למועסקים על ידו, הוצאות שימוש במחשב, במכשירים, ציוד וכלי עבודה, הדפסות, שכפולים, שרטוטים, הוצאות ושעות עבודה הכרוכות בתיקון פגמים או טעויות בתוצרי הייעוץ, כל המיסים, וההיטלים ותשלומי חובה אחרים.

17.   היועץ מצהיר כי התקשר בהסכם זה כנותן שירותים באופן עצמאי, כי הוא נותן שירותי יעוץ  גם לאחרים, וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של הלקוחה.

18.   היועץ מצהיר כי כל התשלומים עבור ביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על היועץ בלבד, והוא מתחייב לשלמם בהתאם.

19.   תכניות, תרשימים, שרטוטים, רשימות, דגמים, וכל חומר, מידע ותוצר אחרים שיוכנו על ידי היועץ  לצורך מתן שירותיו על פי הסכם זה, יהיו בבעלותה הבלעדית של הלקוחה ויימסרו לה עם גמר עבודת הייעוץ. כמו כן כל תפוקת עבודה, יצירה מקורית, זכויות היוצרים, זכויות הבעלות, הקנין והקנין הרוחני מכל סוג שהוא בקשר לנ"ל והנובעים ממתן שירותי היעוץ, יהיו אף הם בבעלות בלעדית של הלקוחה. היועץ מתחייב לא להשתמש בחומר ובזכויות כאמור לכל צורך אחר זולת הנדרש ממנו על ידי הלקוחה, הן במשך תקופת ההסכם הייעוץ והן לאחריה.

20.   ליועץ לא תהיה זכות עיכוב על תוצרי הייעוץ, והוא לא יהיה רשאי לעכב מסירתם ללקוחה.

21.   היועץ מצהיר כי הוא ממלא את שירותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו, עובדיו ואחרים מטעמו לבין הלקוחה יחסי עובד-מעביד בשום צורה שהיא.

22.   התמורה בעד השירותים בהסכם זה נקבעה בהתחשב בעובדה שהיועץ הוא קבלן עצמאי ואינו  "עובד"  של הלקוחה, וכי לא  יהיו ללקוחה בגין העסקתו או בגין סיום העסקתו כל עלויות נוספות, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם (חופשה שנתית, דמי ביטוח לאומי, מס מעסיקים , קופת תגמולים, פיצויי פיטורים, פנסיה וכיו"ב), כך שהתמורה המוסכמת בהסכם זה, היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה ללקוחה בכל הקשור בהעסקתו של היועץ ולגבי השירותים שיגיש.
לפיכך אם יקבע בית הדין לעבודה או כל גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית היועץ ובין על פניית גורם   אחר כלשהו, כי היועץ הגיש שירותיו ללקוחה כעובד וזאת למרות האמור בהסכם זה, מסכימים הצדדים לנהוג כלהלן:

22.1.התמורה המגיעה ליועץ תופחת בשיעור של 40% בדיעבד מתחילת מתן שירותי הייעוץ ללקוחה.

22.2.היועץ יחזיר כל תשלום עודף שיקבל לפי נוסחה זו, בערכים ריאליים מיום קבלתו של כלתשלום ובצרוף ריבית חוקית. במקביל יהיה היועץ זכאי לזכויות הכספיות המגיעות לו על פי החוק בלבד. 

22.3.בכל תחשיב שייעשה, יובא בחשבון כי מתוך התמורה שקיבל היועץ כ- 30% הם תשלום בגין החזר הוצאות.

22.4.ללקוחה תהא הזכות להביא ההתקשרות עם היועץ לסיומה לאלתר.

23.   על אף האמור בהסכם זה תהיה הלקוחה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בהודעה שתמסור ליועץ 21 ימים מראש. מסרה הלקוחה הודעה כאמור יחולו הכללים הבאים:

23.1.תוקפו של הסכם זה יפקע.

23.2.הלקוחה תשלם ליועץ את התמורה שתגיע לו לפי הערכת הלקוחה בעבור עבודת היעוץ שבוצעה בפועל עד למועד מתן ההודעה, ומעבר לכך לא יהיו ליועץ כל טענות, דרישות או  תביעות נוספות כלפי הלקוחה בגין הפסקת ההסכם.

23.3.היועץ יעביר ללקוחה את כל המידע שנצבר אצלו או המצוי בשליטתו לרבות התוכנה, המסמכים, השרטוטים, החישובים והתכניות.

24.   הלקוחה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום שיגיע ליועץ מהלקוחה, כל סכום או תשלום אשר יגיע לה מהיועץ.

25.   היועץ אינו רשאי להמחות את זכויותיו (לרבות הזכות לקבלת כספים) על פי הסכם זה לצד ג'  כלשהו ללא הסכמת הלקוחה מראש ובכתב. הסכמה כזו תינתן, או לא תינתן, על ידי הלקוחה על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ואם תינתן, תהיה כפופה לתנאים שייקבעו על ידי הלקוחה במסגרת מתן הסכמתה זו.

26.   כל שינוי בהסכם זה ייערך בכתב ובחתימת הצדדים. 

 

                                     ולראיה באו הצדדים על החתום

                                                                                                                     

            הלקוחה                                                                         היועץ 

  **  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט).  אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי. פיתוח - אסף אופנהיימר