מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


דוגמה לחוזה נאמנות לתוכנת מקור / גד אופנהיימר

חוזה נאמנות לתוכנת מקור
אשר נערך ונחתם בתל-אביב בתאריך 8.8.2008 
בין
רשת השיווק המתוחכם בע"מ 
מרח' השיטה 17,חיפה
(להלן "הלקוחה")                  מצד אחד 
לבין  

תוכנות הים התיכון בע"מ
מרח' נוף 16, נהריה 
(להלן "חברת התוכנה")      מצד שני

לבין 

עורך דין נועז יוקד

מרח' העבודה 15, רעננה
(להלן "הנאמן")              מצד שלישי

 הואיל       ועל פי הוראות הסכם הרשאת שימוש בתוכנה לניהול תקציבים הידועה בשם "תוכנת המילניום", אשר נחתם בין הלקוחה לבין חברת התוכנה (להלן "ההסכם העיקרי"  ו"מוצר התוכנה" בהתאמה), ייערך הסכם תלת צדדי להפקדת תוכנות מקור בנאמנות; 
והואיל     והלקוחה מעונינת וחברת התוכנה מסכימה, כי תכניות המקור של מוצר התוכנה על הרכיבים הנכללים בו, יופקדו בידיו הנאמנות של הנאמן על מנת שזה ימסור אותם ללקוחה לצורך המשך פיתוח ותחזוקה, וזאת רק בקרות אחד או יותר מהאירועים שיפורטו להלן בחוזה זה; 
והואיל     וחברת התוכנה מעונינת כי ישמרו זכויותיה במוצרי התוכנה אשר יופקדו אצל הנאמן; 

                   והואיל     והנאמן מוכן לקבל את תכניות המקור על מנת שיופקדו ויוחזקו בידו כנאמן של חברת התוכנה לטובת הלקוחה בצירוף הוראות הניתנות לו בחוזה זה  על ידי הצדדים;  

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

1.      ההפקדה

 1.1.  חברת התוכנה תפקיד בידי הנאמן בתוך שבוע ממועד חתימת חוזה זה את תכניות המקור של מוצר התוכנה כולל כל הרכיבים הכלולים בו (להלן - "הפריטים"). הפריטים יוחזקו בנאמנות עבור חברת התוכנה לטובת הלקוחה בהתאם להוראות הסכם זה.  

1.2.  חברת התוכנה מתחייבת לעדכן תדיר את הפריטים, בהתאם לשינויים מהותיים שיבוצעו בהם, וזאת באופן שהפריטים יהיו תואמים באופן מהותי לגרסאות המתוקנות אצל הלקוחה כמפורט בהסכם העיקרי. 

 1.3.  הנאמן יחזיק את תוכניות המקור בארון נעול או בכספת.

2.         מסירת הפריטים למזמין

 2.1.       בקרות אחד האירועים המפורטים להלן (להלן - "אירועי המסירה"),  תהיה ללקוחה הזכות להשתמש בפריטים לצורך מטרת ההפקדה. "מטרת ההפקדה" משמע – המשך פיתוח מוצר התוכנה לצורכי הלקוחה, מתן שירותי אחריות או תחזוקה למוצר התוכנה חלף שירותים אשר היו אמורים להתבצע על ידי חברת התוכנה על פי ההסכם העיקרי ואשר לא בוצעו על ידי חברת התוכנה בהתאם להוראות ההסכם העיקרי. 

2.1.1. במקרה שניתן צו פירוק נגד חברת התוכנה או במקרה שניתן צו פירוק זמני - לאחר דיון במעמד חברת התוכנה שמינויו לא בוטל בתוך 90 יום ממועד המינוי הזמני.

 2.1.2. במקרה בו הופסקה לחלוטין פעילותה של חברת התוכנה.  

2.1.3. במקרה שחברת התוכנה הפסיקה לחלוטין את פעילות התמיכה ו/או התחזוקה במוצר התוכנה בישראל.

2.1.4. במקרה שיתמנה כונס נכסים קבוע לכל נכסי חברת התוכנה או במקרה שיתמנה כונס נכסים זמני לכל נכסי חברת התוכנה -  לאחר דיון במעמד חברת התוכנה שמינויו לא בוטל בתוך 90 יום ממועד המינוי הזמני.

 2.1.5. במקרה שבמצב של תקלה חמורה בפעולת מוצר התוכנה  כאשר, חברת התוכנה לא נענתה לקריאת שירות של הלקוחה לאחר חלוף 10 ימי עסקים מיום בו היה על חברת התוכנה להיענות לקריאה על פי תנאי שירות תחזוקת מוצר התוכנה, ובלבד שבאותה עת זכאית הלקוחה לשירותי תחזוקה למוצר התוכנה על פי הסדר קיים בין הצדדים, ובלבד שהלקוחה נתנה לחברת התוכנה התראה בכתב זמן סביר עובר לפנייתה לנאמן כאמור.

 2.1.6.     במקרה בו חברת התוכנה תחליט ביוזמתה היא בכל מועד שהוא במהלך תקופת שבע השנים החל ממועד חתימת ההסכם העיקרי שלא לחדש את תקופת מתן שירותי התחזוקה ללקוחה, למרות שהלקוחה תהיה מעונינת להמשיך ולרכוש מחברת התוכנה שירותי תחזוקה.

2.2.  בקרות מי מהאירועים המפורטים בסעיף 2.1 לעיל ולאחר שהלקוחה פנתה לנאמן בבקשה כי ימסור לה את תכניות המקור, יודיע הנאמן לחברת התוכנה בסמוך לפניית הלקוחה אליו אודות הפנייה כאמור, ויעביר לה ללא דחוי העתק מכל המסמכים אותם קיבל מהלקוחה בנדון, לרבות עותק מתצהיר הלקוחה, וזאת על מנת לאפשר לחברת התוכנה להגיב, לרבות פניה לבית המשפט המוסמך. פניית הלקוחה לנאמן תהא ערוכה בתצהיר על פי דין חתום על ידי מנכ"ל, משנה למנכ"ל או מנהל מערכות מידע של הלקוחה המאשר את קרות האירוע הרלבנטי לסעיף 2.1 לעיל והמציין מכוח אילו נסיבות נדרש קוד המקור.

 2.3.       הנאמן ימסור הפריטים ללקוחה עשרה ימים לאחר שיוצג לו תצהיר של אחד  ממנהליה של הלקוחה כאמור לעיל המעיד על כך שנתקיים אחד האירועים המפורטים בסעיף זה.

3.    שמירת זכויות חברת התוכנה

 3.1.  שום דבר האמור בחוזה זה לא יקנה ללקוחה או למי מטעמה זכויות כלשהן בקשר עם קוד המקור או תכניות המקור של מוצר התוכנה ו/או בכל חלק מהם למעט הזכות לעשות בהן שימוש בהתאם לאמור בהסכם זה. בהתאם, כל הזכויות לרבות זכויות קניין רוחני ולרבות זכויות היוצרים בתוכנות המקור ו/או קוד המקור יישארו בבעלות חברת התוכנה גם לאחר שיועברו ללקוחה בעקבות אירועי המסירה, בכפוף לזכותה של הלקוחה להשתמש בתוכנות המקור לצורך המשך פיתוח מוצר התוכנה ותחזוקתו.

 3.2.  הפריטים יימסרו ללקוחה בתנאים כדלקמן:

 3.2.1.     ללקוחה לא תהא זכות לסחור בקוד המקור או תוכנת המקור ו/או במוצר התוכנה על כל הרכיבים הנכללים בו.

 3.2.2.     הלקוחה לא תאפשר לאחרים להעתיק את הפריטים שיימסרו לה בעקבות אירועי המסירה לאחר שיעשו בה שינויים, ובמיוחד לא לצורך מסחר בהם, אלא לצורך המשך פיתוח מוצר התוכנה בהתאם לצורכי הלקוחה ולצורך המשך תחזוקתה.

 3.2.3.     הלקוחה לא תעביר לאחרים פרטים בדבר תוכנם של הפריטים שיועברו אליה.

 3.3.  הלקוחה מאשרת כי ידוע לה כי הפריטים הם סוד מסחרי בעל ערך כלכלי רב, וכי כל פגיעה בסודיות הפריטים וכן העברתם לצד ג' בלתי מורשה, עלולה לגרום נזק משמעותי לספק.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

         _______________             _________________          ______________

                ה ל ק ו ח ה                      ח ב ר ת    ה ת ו כ נ ה                    ה נ א מ ן


**  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט).  אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי.
                 

 פיתוח - אסף אופנהיימר